Dragonflies and Damselflies: References

Login | Suborders | Locations | References | Useful Links | Log out

Reference Link. Citation Primary biogeographic zone Disciplinary domains URL Usage
Pritykina 1980b. Pritykina, L. N. (1980) Novye strokozy iz nizhneyurskikh otlozhenij stednej Azii [New Lower Jurassic Odonata from middle Asia] V.G.Dolin, D.V.Panfilov, A.G. Ponomarenko & L.N. Pritykina. Iskopaemye nasekome mezozoya [Fossil insects of the Mesozoic]. Akademiya Nauk Ukrainskoj SSR, Institut Zoologii, Naukova Dumka, Kiev 119-131   Taxonomy no url Check use

Key words

Abstract