Dragonflies and Damselflies: References

Login | Suborders | Locations | References | Useful Links | Log out

Registered uses of reference:
Belyshev, B. F. (1964) Novyi vid i novyi podvid strekoz (Odonata, Insecta) iz Yuzhnogo Pribaikal'ya. Izvestiya Vostochno-sibirskago Imperatorskago [Irkutsk] 62: 7-10, figs. 1-1.
Genus authorship : 0

Species-level taxonomy : 0

Subspecies taxonomy : 0

Synonyms : 1
Erythromma baicalense (Erythromma humerale)

Descriptions : 0

Keys : 0

Distribution : 0

Conservation : 0

Habitat : 0

Biology : 0