Dragonflies and Damselflies: References

Login | Suborders | Locations | References | Useful Links | Log out

Registered uses of reference:
Pritykina, L. N. (1980) Novye strokozy iz nizhneyurskikh otlozhenij stednej Azii [New Lower Jurassic Odonata from middle Asia] V.G.Dolin, D.V.Panfilov, A.G. Ponomarenko & L.N. Pritykina. Iskopaemye nasekome mezozoya [Fossil insects of the Mesozoic]. Akademiya Nauk Ukrainskoj SSR, Institut Zoologii, Naukova Dumka, Kiev 119-131
Genus authorship : 0

Species-level taxonomy : 0

Subspecies taxonomy : 0

Synonyms : 0

Descriptions : 0

Keys : 0

Distribution : 0

Conservation : 0

Habitat : 0

Biology : 0